Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1. Általános rendelkezések

Az Azopan Fotóarchívum (a továbbiakban Adatkezelő) médiatartalom-szolgáltatást végez és nagy figyelmet fordít a honlapját látogatók személyes adatainak védelmére, kiemelt fontosságú számára, hogy biztosítsa a látogatók információs önrendelkezési jogát. Az Adatkezelő ezúton teszi közzé adatvédelmi elveit és gyakorlatát, amelyet magára nézve kötelezőnek ismer el. Amennyiben Ön honlapunkon keresztül e-mail címek valamelyikét használva személyes adatokat ad meg, abban az esetben hozzájárul ahhoz, hogy azokat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartsa és kezelje. A tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe a személyes adatok védelmére vonatkozó 2001/677-es számú jogszabályt és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) által előírt rendelkezéseit. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról és céljáról. Bármilyen további kérdése van, vagy az általunk tárolt személyes adatokat illetően, bármilyen információt szeretne megtudni a személyes adatok kezeléséről, kérjük írjon nekünk az: office@azopan.ro címünkre.

A tájékoztató során használt alapkifejezések jelentései a következők:

- adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja - személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható - adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

- harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

2. Adatkezelő adatai

Azopan Fotóarchívum, Marosvásárhely, Oituzului utca 15., telefon: +36-20-2383820, office@azopan.ro

3. A kezelt adatok köre

3.1. Szolgáltatásaink révén számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP-címéről előfordulhat, hogy ún. naplóállomány (logfile) készül. A rögzített IP-címeket az Adatkezelő névtelenítve vagyis titkosítva, átmenetileg tárolja, és semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személyesen beazonosítható lenne. Az Adatkezelő, amennyiben értelmezi a napló állományait, azt kizárólag statisztikai módszerrel teszi, kizárólag látogatottság-mérési megfontolásból.

3.2. Az Adatkezelő az optimális, egyénre szabott megjelenés érdekében a Felhasználók által használt eszközön ún. cookie-t (sütit) helyezhet el. A cookie lehetővé teszi az azopan.ro oldal magasabb színvonalú működésének biztosítását. A cookie-t a felhasználó törölni tudja a saját eszközéről, illetve lehetőség van a böngésző oly módon történő beállítására, hogy tiltsa le a cookie-k alkalmazását. A cookiek a felhasználó rendszerében határozatlan ideig, illetve a cookie-k felhasználó általi törléséig vannak jelen. A sütik típusairól és használatáról lentebb talál bővebb tájékoztatást.

3.3. Egyes szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció lehet szükséges. A regisztráció során az egyes adatok szolgáltatása önkéntes, és csakis erre a célra lesz felhasználva. Amennyiben valaki megtagadja személyes adatainak szolgáltatását, úgy az azt jelenti, hogy eláll ezen szolgáltatások igénybevételétől. Hírlevelünkre való feliratkozás önkéntes alapon történik, csak a mailcím megadására van szükség.  Az adatkezelés célja kizárólag a legfeljebb havi egyszeri hírlevél kiküldése a Felhasználó részére. Amennyiben Ön már nem kívánja igénybe venni, hírlevelünkről bármikor leiratkozhat a office@azopan.ro címen.

4. Az Adatkezelő adatkezelésének célja

- online tartalomszolgáltatás;

- a Felhasználóval való kapcsolattartás a Felhasználó tájékoztatása, valamint az egyes szolgáltatások teljesítése céljából (pl. hírlevél);

- felhasználói megkeresések kezelése, intézése;

- egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;

Az Adatkezelő a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérően nem használja fel, csak ha erről a Felhasználót tájékoztatja, és megszerezi ehhez annak egyértelmű hozzájárulását, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az Ön erre vonatkozó kérésére is törli az Adatfelhasználó. Az adattörlés az adatok felismerhetetlenné tételét jelenti oly módon, hogy azok helyreállítása nem lesz lehetséges a továbbiakban. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat (legyenek azok például IP-címek, e-mail címek vagy más, a regisztrációk során megadott adatok) az érintett írásbeli beleegyezése nélkül - a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével - harmadik személy számára semmilyen körülmények között nem adja ki. Vannak olyan külső szolgáltatók, amelyekkel az Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a honlaphoz hozzáférhetnek, és ezáltal a Felhasználókról adatokat gyűjthetnek, amelyek esetenként alkalmasak lehetnek azonosításukra. Ilyen külső szolgáltatók lehetnek a következők, de nem kizárólagosan csak ezek: Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC. Ezen a külső szolgáltatók az esetenként gyűjtött személyes adatokat a saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

5. Mennyi ideig tároljuk az adatokat?

A Felhasználó által megadott személyes adatok a felsorolt célok teljesítése után törlésre kerülnek. Az Adatközlő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és logisztikai szabályokat, intézkedési elveket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Továbbá kötelezi magát arra is, hogy az adatokat csak tisztességesen és törvényesen dolgozza fel, továbbá az adatokat csak a meghatározott és törvényes célra tárolja, és attól eltérő módon nem használja fel.

6. A felhasználó jogai

Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy a Európai Unió 2016. évi 679-es számú általános adatvédelmi rendelete (GDPR) előírásainak megfelelően, személyes adataival kapcsolatban a következő jogokat gyakorolhatják:

- tájékoztatás kérhet a kezelt személyes adatokról: a Felhasználó bármikor kérheti, hogy Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést a Felhasználó részére

- a Felhasználó kérheti a kezelt adatok helyesbítését vagy módosítását

- a Felhasználó kérheti a kezelt adatok törlését: A törlés akkor tagadható meg, ha a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából az adatkezelés szükséges, ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát.

- kérheti a személyes adatok korlátozását: A Felhasználó jogosult arra, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza abban az esetben, ha a Felhasználó vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizze a kezelt személyes adatok pontosságát. A korlátozás kérhető akkor is, ha a Felhasználó álláspontja szerint az adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt személyes adatok törlését. A korlátozás kérhető abban az esetben is, ha az adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

- tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen: A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen akkor, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, vagy ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok esetlegesen továbbításra kerültek. A Felhasználó az ilyen irányú kéréseit írásban, az Adatkezelő office@azopan.ro e-mail címére küldheti el. Az e-mailben küldött kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.

Sütik (cookie) kezelése

Ahogy minden honlap, az Azopan is használ sütiket a weboldalain.

Mi is az a süti? A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

Milyen  sütiket és mire használ az Azopan Fotóarchívum?

Az Azopan a sütiket a következő célokból használja: weboldalunk fejlesztése, információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogy böngésző felhasználóink hogyan használják weboldalunkat - annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót, pl. többek között az Ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről. Ne feledje, ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk használatát.

Teljesítményt biztosító sütik

Szintén használunk olyan sütiket, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek - mindezt weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával. Ilyen teljesítményt biztosító sütik a Google Analytics sütijei. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide.

Hogyan ellenőrizheti, és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni. Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében. A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Chrome

Firefox

Microsoft Edge

Internet Explorer

Safari